Watersportvereniging Makkum

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

De WVM mag leden alleen algemene informatieve e-mails (denk aan nieuwsbrieven, informatie over evenementen, wedstrijden en andere activiteiten) sturen, nadat zij hiervoor hun expliciete toestemming hebben gegeven.

Wil je deze informatieve e-mails van de WVM ontvangen, laat dat dan weten via een mailtje aan de secretaris.

 

Privacybeleid

 

De per 25 mei 2018 geldende privacy verordening gebiedt openheid en transparantie wanneer sprake is van verkrijging en opslag van niet-incidentele persoonlijke gegevens.

Dat geldt dus ook voor ons en u, want u bent -of wordt- lid van onze vereniging.

 

Wat verandert er precies?

We vatten de belangrijkste uitgangspunten voor u samen van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming(Avg), per 25 mei 2018 vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp) :

-Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.

-U heeft dus het recht om in te zien welke data wij gebruiken voor welk doel.

-Tussen bestuurs- en commissieleden kunnen wij uw data uitwisselen indien dat in het belang is van het gestelde doel.

-Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.

-Beëindigt u uw lidmaatschap, dan verwijderen wij binnen zes maanden nadien uw persoonlijke gegevens uit onze administratie, met die aantekening dat, wanneer u bij voorbeeld prijswinnaar, bestuurs- en/of commissielid of erelid bent geweest, wij uw naam, eventuele foto én de relevante gegevens rondom dat feit mogen opslaan in het verenigingsarchief voor de geschiedschrijving, echter…

-U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van al uw persoonlijke gegevens, ook bedoelde data in ons verenigingsarchief). Uw verzoek daartoe wordt binnen een maand na indiening verwerkt door de secretaris van onze vereniging.

 

Wijzigingen

 

De Avg is ‘nieuw’ en nog lang niet uitgekristalliseerd.

Dit privacybeleid kan dan ook worden gewijzigd, waarvan wij bericht doen via onze website.

Wij adviseren u regelmatig kennis te nemen van de inhoud van de website.

Makkum, 24 mei 2018 

Het bestuur


Aanvulling per 18 augustus 2018:

Wat betekent dit in de praktijk bij de WVM...............

Bewaarde persoonsgegevens van leden van de WVM:

Basis gegevens:

-Naam

-Adres

-Woonplaats

-email adres

-geboorte datum: lid/jeugdlid

-telefoon nummer(s)

-datum lid geworden

-lid nummer Watersportverbond

-lidnummer WVM

Aangevuld met eventueel:

-ligplaats in de haven

-gegevens met betrekking tot de contributie betaling en de liggeld betaling voor de ligplaats(en) in de haven

-gegevens schip als dit in de haven ligt: type boot, hoofdafmetingen (openbaar op de website en op de havenindeling op de haven)

-bij deelname aan wedstrijden: type schip, eventuele handicap, resultaten wedstrijden op de website

-lijst met specialismes van de leden die in de haven liggen (enquête 2015)

-in het algemeen: de uitslagen van enquetes onder de leden al dan niet annoniem

-lijst met degenen die een IVA hebben door de clubhuiscommissie

-een wachtlijst voor de ligplaatsen in de haven

Bij jeugdleden als ze les hebben of hebben gehad bovendien:

-vorderingen voor het individuele kind met betrekking tot de zeillessen (CWO systeem)

Recht op inzage:

WVM leden hebben recht om in te zien welke gegevens van hun worden bewaard: dit kan persoonlijk na afspraak bij de secretaris of een van de andere personen van de vereniging die gegevens als boven beschreven bijhouden (veelal leden van een commissie).

Bewaartermijn:

Gedetailleerde ledengegevens worden bewaard zolang iemand lid is.

Na het opzeggen van het lidmaatschap door een lid worden de basisgegevens van het betreffende lid gearchiveerd. Dit bewaren is puur voor het archief (statistische gegevens en voor eventuele oproepen voor een reünie/jubileumfeest van de vereniging etc.)

Sturen e-mails:

E-mails die worden gestuurd aan de leden:

-Algemene informatie over aanstaande WVM evenementen of andere voor leden mogelijk interessante informatie: Alleen aan de leden die hiervoor door een e-mail aan de secretaris specifiek toestemming hebben gegeven.

-Informatie voor bijvoorbeeld een werkdag op de jachthaven: Alleen aan de leden die in de jachthaven liggen en worden verwacht aanwezig te zijn op de werkdag.

-Informatie over bijvoorbeeld een jaarvergadering of een extra ledenvergadering die van belang is voor alle leden: Aan alle leden waarvan een email adres bekend is.

0000==||==0000